Mijn begeleiding is gebaseerd op acht  pijlers:

  1. het verduidelijken en stapsgewijs aanleren van de onderliggende fonetische strukturen van vreemde talen
  2. het aanleren van leer- en compenserende strategieën
  3. het extra of anders uitleggen en oefenen van lesstof die niet begrepen wordt
  4. het leren begrijpend lezen, structureren, samenvatten en kort en bondig beantwoorden van vragen
  5. het sneller leren lezen
  6. het verminderen van faalangst
  7. het verbeteren van het Korte Termijn Geheugen
  8. het verbeteren van executieve functies

Afhankelijk van het probleem van de leerling wordt aan één of meer pijlers geen, meer of minder aandacht besteed. Mijn begeleiding is echt maatwerk.

Verder sluit ik zoveel mogelijk aan op de gebruikte lesmethode. Meestal is er al een psychologisch onderzoek gedaan en soms een dyslexieverklaring afgegeven. Aan de hand van de gegevens over de intelligentie, manier van informatie verwerken, sterke en zwakke kanten bied ik de lesstof op een bepaalde manier aan die goed bij de leerling aansluit. Er zijn goede computerprogramma’s op de markt die ingaan op de klank-tekenkoppeling maar het probleem is dat deze programma’s niet bij de methode horen, waardoor meer/andere woorden moeten worden geleerd dan op school wordt vereist. Ik heb gemerkt dat leerlingen vaak alleen een voldoende willen halen en niet erg gemotiveerd zijn om extra woorden te leren, omdat dat toevallig zo geprogrammeerd is. Dit is begrijpelijk, omdat het onder de knie krijgen van een vreemde taal toch al extra energie kost. Ik kies er dan ook voor om bij de methode aan te sluiten om zo extra belasting te voorkomen. Dit is wel meer werk voor mij, maar werkt beter voor de leerling qua motivatie.

Ik overleg regelmatig zowel op school als met ouders. Wil de extra hulp goed werken dan is het heel belangrijk dat leerling, ouders en leerkracht goed samen werken. Dit kan niet zonder overleg. Ook voelt de leerling zich vaak extra gesteund als op alle fronten hulp aanwezig is en deze ook aansluit op elkaar.

Ik probeer in de intake zoveel mogelijk informatie te verzamelen in een gesprek met ouder(s) en leerling. Als ik niet genoeg informatie heb, verricht ik aanvullend onderzoek om mijn werkwijze te kunnen bepalen.